Skrevet av Marjanne Olesen, Country Manager Norway and Emilia Weijola, Senior Wealth Planner, Lombard International Assurance. 

Fra og med januar 2019 beskattes aksjeinvesteringer i kapitalforsikring under fritaksmetoden, noe som åpner for utallige muligheter for kapitalplanlegging for investeringsselskaper. Kapitalforsikringen gir også mulighet for investeringsselskaper til å optimere investeringer i Storbritannia, såfremt det ender med en såkalt Hard Brexit.

Hva som er interessant å vite 

 

Hvordan påvirker de nye reglene kapitalforsikring?

For selskaper som er forsikringstakere fra og med 2019

 • For virksomheter som er forsikringstakere med en standard 1 % dekning ved dødsfall, vil fritaksmetoden gjelde for gevinstdelen som kommer fra aksjer, på samme vilkår som inntekt fra investeringsfond. Inntekt som ikke er omfattet av skattefritak, vil være skattepliktig til 22 %. 
 • Fritaksmetoden gjelder alle aksjer i forsikringen (både innenfor og utenfor EØS


å vurdere i forbindelse med Brexit:

 1. I dag kan norske selskapsaksjonærer som investerer i selskaper i Storbritannia dra nytte av skattefritak ved utbytteutdelinger og salg av aksjer. I en hard brexit situasjon vil fritaksmetoden for en norsk selskapsinvestor være betinget av at den norske investoren eier minst 10 % av aksjene i det britiske selskapet og har eid disse aksjene i minst to år. Dersom vilkårene ikke oppfylles, blir utbytte og aksjegevinster skattepliktig.
 2. Problemet fra norsk side er blant annet om latente gevinster norske selskaper har i Storbritannia vil falle inn under fritaksmetoden etter Brexit.
 3. Dersom det blir en Brexit uten avtale med EU, vil ikke Storbritannia regnes som del av EØS sannsynligvis fra tidspunktet de forlater EU.
 4. Dersom aksjene overføres til en kapitalforsikring, vil fritaksmetoden fortsatt gjelde.

 

For private forsikringstakere 

 • Livsforsikring med investeringsvalg med en standard 1 % livsforsikring, vil dra nytte av 25 % reduksjon av formuesskatt og skattefri skjermingsrente i den grad forsikringens aktiva er investert i aksjer. Dagens 1 % kan ha en maksimalgrense etter forespørsel fra forsikringstakeren.
 • Ved oppsigelse/utbetaling, blir den forholdsmessige gevinsten knyttet til den gjennomsnittlige aksjeandelen i forsikringen, beskattet som aksjeinntekt med en skattesats på 31,68 %. Den forholdsmessige gevinsten knyttet til andre investeringer vil bli beskattet til den ordinære satsen for inntektskatt på 22 %.
 • Hvis aksjeandelen/andre verdipapirer overskrider 80 % av investeringene, vil inntekten bli behandlet fullt ut som aksjeinntekt/ordinær kapitalinntekt.
 • Overgangsregler vil gjelde for eksisterende forsikringer. Aksjeandelen per 1. januar 2019 vil tjene som grunnlag for beskatningen under de nye reglene.
 • Paragraf 5-20 i skatteloven som per i dag regulerer beskatning av livsforsikring, vil bare gjelde livsforsikringskontrakter med minst 50 % livsforsikring, i tillegg til gjenkjøpsverdien eller et fast beløp på 100 % av premien i tillegg til gjenkjøpsverdien.