Kies voor het Private Client Policy

Kies voor het Private Client Policy

De Private Client Policy is een levensverzekering van het type tak 23 naar Belgisch recht die u de mogelijkheid biedt te beleggen in een ‘fonds dédié’, dit is een geïndividualiseerd fonds, op maat gecreëerd, om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen.
U kunt bovendien een onafhankelijke beheerder en depotbank aanstellen, mits goedkeuring van ons bijkantoor, waarbij u een bevoorrecht belastingregime geniet.

De Private Client Policy is een doeltreffend instrument voor uw successieplanning en de optimalisatie van uw vermogen. Deze beleggingsverzekering wordt aangeboden door het Belgische bijkantoor van Lombard International Assurance, een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij die voor haar verzekeringsactiviteiten in België onder toezicht staat van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB).
Het Private Client Policy levensverzekeringscontract, zoals dat door ons Belgische bijkantoor wordt aangeboden, is zowel juridisch als fiscaal een contract naar Belgisch recht.

De Private Client Policy is meer bepaald een levensverzekerings-contract van het type tak 23 waarvan het rendement is gekoppeld aan een geïndividualiseerd intern beleggingsfonds dat op discretionaire en onafhankelijke wijze wordt beheerd. Het rendement van het contract is derhalve afhankelijk van de waarde van dit geïndividualiseerde fonds, samengesteld op basis van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer en volgens een beleggingsstrategie die de verzekeringnemer zelf uittekent.

De Private Client Policy is een contract van onbepaalde duur (levenslang) en is bedoeld voor particuliere beleggers met een beleggingshorizon van minstens 5 jaar. De eerste storting bedraagt minstens 250.000 EUR. Eventuele aanvullende stortingen bedragen telkens minstens 15.000 EUR.

De Private Client Policy wordt enkel onderworpen aan een eenmalige belasting van 2% die van toepassing is op de premies van levensverzekeringsverrichtingen aangegaan door natuurlijke personen met woonplaats in België (percentage geldig op 01/02/2017). Die belasting wordt berekend en geïnd op het bedrag van de eerste premie en van iedere aanvullende premie. Instap-, contract- en uitstapkosten, bij gedeeltelijke of volledige afkoop tijdens de initiële looptijd van het contract, evenals administratieve en financiële beheerkosten kunnen van het contract worden afgetrokken. Ook andere specifieke kosten (zoals transactiekosten, bewaargevingskosten of kosten voor de verwerking van sommige transacties) kunnen eventueel worden aangerekend. Meer informatie over de kosten die van toepassing zijn in het kader van de Private Client Policy vindt u in het Essentiële-informatiedocument (Eid).

De waarde van het levensverzekeringscontract is rechtstreeks afhankelijk van de intrinsieke waarde van het geïndividualiseerde fonds, die u op ieder moment kunt raadplegen op ons digitaal platform Connect of opvragen bij Lombard International Assurance – Belgisch bijkantoor.

Bovendien krijgt de verzekeringnemer ieder jaar een overzicht van de waarde van zijn Private Client Policy contract door Lombard International Assurance S.A. toegestuurd.

Gelieve tijdig en voor iedere inschrijving kennis te nemen van het Essentiële informatiedocument (Eid) van het product Private Client Policy en, meer in het bijzonder, van de geschikte prestatiescenario’s hernomen onder het deel „Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?” van dit Essentiële-informatiedocument.
Het essentiële informatiedocument is kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek bij Lombard International Assurance of uw tussenpersoon.

Belangrijke informatiedocumenten zijn hier beschikbaar.

Meer informatie over de kostenstructuur, de standaard en optionele overlijdensdekkingen en de andere kenmerken van onze Private Client Policy vindt u eveneens in het Essentiële-informatiedocument (Eid) en de algemene voorwaarden, die u kosteloos kunt opvragen bij Lombard International Assurance – Belgisch bijkantoor, of bij uw vertrouwde contactpersoon.

Wat zijn de risico’s?

Een levensverzekering van het type tak 23 biedt geen enkele kapitaals- noch rendementsgarantie. Het financiële risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen. De risico’s verbonden aan een levensverzekering van het type tak 23 variëren naargelang de waarde van het geïndividualiseerde fonds en zijn onderliggende activa.

Bijgevolg onderschrijven klanten doorgaans een verzekering van het type tak 23 om slechts een deel van hun vermogen te beleggen en combineren ze die met andere spaarvormen (pensioensparen, vastgoedbeleggingen en/of formules met vaste rente).

De risico’s waarmee een levensverzekeringscontract van het type tak 23 gepaard gaat, zijn eigenlijk afhankelijk van het beleggersprofiel van de verzekeringnemer. Om in overeenstemming met de geldende regelgeving de best mogelijke beleggingsstrategie te bepalen, wordt aan de verzekeringnemer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van zijn antwoorden bepalen we het beleggersprofiel (voorzichtig, gematigd, evenwichtig, actief of dynamisch) en op basis daarvan tekenen we vervolgens de beleggingsstrategie van het geïndividualiseerde fonds uit.
 

Vraag hier uw aangepaste simulatie aan!