As of 1 January 2017 the Finnish inheritance and gift tax act (12.7.1940/378) was amended and the tax exempt portions of life insurance proceeds were removed. The changes are applied as of 1 January 2018 after a one year transition period and affect also policies in force before the amendment of the law.
 
Under the former rules each beneficiary could receive 35 000 EUR tax exempt provided the beneficiary was a direct lineal heir, child of the spouse, adoptive or foster child or the estate of the policyholder. Proceeds received by the widow were 50% tax exempt (minimum 35 000 tax exempt amount).
 
In order to alleviate the effect of the change the tax free spousal allowance was increased from 60 000 EUR to 90 000 euros and the tax free allowance for minor children was increased from 40 000 euros to 60 000 euros. In addition the inheritance and gift tax rates were decreased. The highest inheritance tax rate for direct heirs was decreased from 20 % to 19 % and the gift tax rate from 20% to 17% for direct heirs.
 
Recommended actions
 
It is recommendable to review existing beneficiary nominations together with an adviser to ensure that they are still up to date. Beneficiary nominations can easily be changed with a written request signed by the policyholder and they can be tailor made according to the wishes of the policyholder. By way of a beneficiary nomination the policyholder may for example exclude the marital rights of the spouse of the beneficiary to the proceeds.
 
Please contact your usual Lombard International Assurance representative in case you have any questions.

By Emilia Weijola
 


 

Henkivakuutuskorvausten verokohtelu muuttuu

Perintö- ja lahjaverolain 7 a § muutettiin 1.1.2017 siten, että perittävän kuoleman jälkeen maksettavien henkivakuutuskorvausten verovapaat osat poistettin. Muutos tulee voimaan vuoden siirtymäajan jälkeen 1.1.2018 alkaen ja koskee myös jo voimassa olevia vakuutuksia.
 
Henkivakuutuskorvauksesta verovapaata oli aikaisemmin 35 000 euroa per edunsaaja jos korvaus maksettiin vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevalle perilliselle, ottolapselle tai tämän rintaperilliselle, kasvattilapselle, puolison lapselle tai kuolinpesälle. Jos edunsaajana oli leski, verovapaa osa oli 50% kuitenkin vähintään 35 000 euroa.
 
Henkivakuutuskorvausten verovapauden poistamisesta aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi, puolisovähennys korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä korotettiin 40 000 eurosta 60 000 euroon. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2017 alkaen ja tulevat kaikkien vähennykseen oikeutettujen hyväksi, ei ainoastaan vakuutuskorvauksia saavien. Lisäksi perintö ja lahjaverotusta kevennettiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Korkein veroprosentti laski ensimmäisessä veroluokassa perintöverotuksessa 20%sta 19 %:iin ja lahjaverotuksessa 20 %:sta 17 %:iin.
 
Toimenpiteet muutoksen johdosta
 
Muutoksen johdosta on suositeltavaa käydä läpi voimassa olevat edunsaajamääräykset yhdessä vakuutusasiamiehen/neuvonantajan kanssa ja varmistaa, että ne ovat ajan tasalla.
 
Sijoitusvakuutusten edunsaajamääräykset voidaan muuttaa kirjallisella pyynnöllä ja ne voidaan räätälöidä vakuutuksenottajan toiveiden mukaisesti. Edunsaajamääräyksellä voidaan esimerkiksi sulkea pois edunsaajan aviopuolison oikeutta vakuutuskorvaukseen.
 
Kontaktisi Lombard International Assurancella vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin.


Teksti: Emilia Weijola