The Swedish Debt Office has announced the Swedish state borrowing rate for 30 November 2019 which amounts to -0.09%. This implies that the effective tax rate for life assurance policies for fiscal year 2020 amounts to 0.375%.

 

Life assurance policies (non-pension) have since the introduction in 1994 been subject to a standardised annual yield tax. As from 2012 a comparable investment model, the investment savings account (ISK), was introduced with similar standardised taxation.

Both investment models are taxed with standardised taxation based on assumption that the return for the fiscal year is equal to the Swedish state borrowing rate as of 30 November of the previous year. This flat rate is taxed at 30% (Yield Tax/ Capital Income Tax).

From 1 January 2018 the calculation for the base of taxation is equal to the state borrowing rate + 1% for both life assurance and investment savings account. A minimum threshold for the tax calculation for taxation of life assurance and investment savings accounts was introduced per 1 January 2016 of 1.25% and is still valid.

On November 28 2019 the state borrowing rate, which will be used to calculate the base for taxation for fiscal year 2020, was announced by the Swedish Debt Office amounting to -0.09%. This implies that the minimum threshold of 1.25% will be used as base for calculating the yield tax for life assurance policies for 2020.  

Due to the low interest rates the effective yield tax is as low as it can be for fiscal year 2020.

The effective tax rate for life assurance for 2020 is therefore 0.375% (1.25% x 30%) on the value of the life assurance per 1 January 2020 + full value of premiums paid until 30 June 2020 and half value of premiums paid between 1 July and 31 December 2020. 

The state borrowing rate per 30 November 2019 implies a lower effective tax rate for 2020 than for 2019 and life assurance remains an attractive alternative investment model compared to regular portfolio investments. Especially as Swedish interest rates remain low.

.
 

Effektiv avkastningsskatt för 2020 – 0.375%

Riksgälden har publicerat Statslåneräntan per den 30 november 2019 vilken uppgår till -0.09%. Detta innebär en effektiv avkastningsskatt för kapitalförsäkringar om 0,375% för inkomstår 2020.

 

Sedan 1994 har kapitalförsäkringar schablonbeskattats genom uttag av en årlig avkastningsskatt. Sedan 2012 beskattas kapital som finns på investeringssparkonto på liknande sätt genom ett schablonmässigt uttag av inkomstskatt.

För båda sparformerna gäller att kapitalet beskattas som om det varje år ger en schablonmässigt antagen avkastning motsvarande statslåneräntan (SLR) per den 30 november föregående år. Denna schablonmässigt antagna avkastning beskattas med avkastningsskatt/inkomstskatt om 30%.

Från och med den 1 januari 2018 baseras beräkningsgrunden för beskattningen för båda investeringsmodellerna till SLR + 1%. Per 1 januari 2016 infördes ett minimibelopp om 1,25% för beräkning av skatten vilket fortfarande är gällande.

Den 28 november 2019 publicerades SLR som kommer ligga till grund för beskattningen av kapitalförsäkringar och investeringsparkonton för inkomståret 2020 vilken uppgår till -0,09%. Detta innebär att minibeloppet om 1,25% blir beräkningsgrunden för avkastningsskatten för 2020.

Den effektiva avkastningsskatten för 2020 är därmed så låg som den kan bli

Den effektiva avkastningsskatten för kapitalförsäkringar uppgår därmed till 0,375% (1,25% x 30%) av värdet på kapitalförsäkringen per den 1 januari 2020 + fulla värdet av premier inbetalda till och med 30 juni 2020 och halva värdet av premier inbetalda mellan 1 juli och 31 december 2020.

SLR per den 30 november 2019 innebär en lägre effektiv avkastningsskatt för beskattningsår 2020 än 2019 och kapitalförsäkringen är en fortsatt attraktiv investeringsmedel från ett skatteperspektiv. Särskilt då det svenska ränteläget är fortsatt lågt.