In onze vorige Nieuwsbrief die werd uitgestuurd in juli ll., kon u een artikel lezen met de transcriptie van een presentatie van Amaury de Potter d’Indoye, Director Sales Belgium & Luxembourg, waarin werd ingegaan op de enorm grote flexibiliteit die een levensverzekering van het type Tak 23 gekoppeld aan een toegewezen fonds, te bieden heeft.

De vraag die hier automatisch uit volgt is hoe deze flexibiliteit concreet kan worden aangewend, in de eerste plaats uiteraard in het voordeel van uw cliënt. Maar daarbij stelt zich ook de vraag hoe deze flexibiliteit kan worden uitgespeeld in het belang van uzelf als vermogensbeheerder of tussenpersoon, meer bepaald om ervoor te zorgen dat u de meest optimale lange-termijnrelatie kan ontwikkelen met uw cliënt. 

Op die manier wordt de levensverzekeringsovereenkomst, dankzij zijn flexibiliteit, een ideaal investeringsvehikel dat zowel de belangen van de cliënt als van de vermogensbeheerder of tussenpersoon dient. Aldus kan het een uitstekende garantie bieden voor een optimale lange-termijnrelatie tussen alle partijen. 
Vanuit deze context worden hieronder de verschillende punten van de flexibiliteit die in het artikel in onze vorige Nieuwsbrief werden aangehaald verder uitgediept en wordt eveneens ingegaan op enkele nieuwe punten om aan te tonen hoe belangrijk dit thema is. 

Een levensverzekering als contract voor het leven

Een levensverzekeringsovereenkomst is een contract dat wordt afgesloten (en van bij de aanvang minstens bedoeld is) vanuit een optiek om erg lang te blijven bestaan, bij voorkeur gedurende het hele leven van de verzekeringnemer(s). Indien gewenst, zijn er zelfs heel wat mogelijkheden om het nog (lange tijd) verder te doen bestaan na het overlijden van de initiële verzekeringnemer(s). 

Dit zorgt ervoor dat het verzekeringscontract kan worden gebruikt als een instrument om binnen het globale vermogen van de verzekeringnemer(s) een bepaald ‘deel’-vermogen te creëren, waaraan de verzekeringnemer die ‘bijzondere’ bestemming verleent die hij zelf wenst binnen de doelstellingen van zijn globaal vermogensbeheer. Uiteraard heeft de verzekeringnemer gedurende de lange levensduur van het verzekeringscontact steeds de mogelijkheid om afhalingen van en bijstortingen in het levensverzekeringscontract te doen.    

In het levensverzekeringscontract spelen 3 partijen een rol: de verzekeringnemer, de verzekerde(n) en de begunstigde(n). De verzekeringnemer duidt het (of de) levens aan dat (die) hij wil verzekeren evenals de begunstigde(n), die hij op elk ogenblik tijdens de duur van het contract kan herroepen. Een bijkomende flexibiliteit is bovendien dat in elk verzekeringscontract de 3 partijen zowel in het enkelvoud als in het meervoud kunnen worden opgenomen. Dit laat toe om nog meer in te spelen op de specifieke objectieven van een persoon en/of familie.     

Om van het levensverzekeringscontract als lange-termijninstrument een succesverhaal te kunnen maken, is het essentieel om binnen het bestaande wettelijk kader flexibel te kunnen omgaan met de verschillende partijen in het contract. 

Zo is het voor het opzetten van een overdracht van het vermogen dat zich in het verzekeringscontract bevindt, uiteraard belangrijk dat de rechten van de verzekeringnemer éénvoudig kunnen worden overgedragen naar bijvoorbeeld één of meerdere personen van de volgende generatie. 

Het is ook aangewezen dat flexibiliteit aan de dag kan worden gelegd bij het (kunnen) wijzigen van het (of de) verzekerde leven(s). Het recht om de begunstigde aan te duiden en te herroepen is een prerogatief van de verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer dit recht op een efficiënte manier gebruikt, kan hij het verzekeringscontract aanwenden als een echt ‘testament bis’ voor het deelvermogen dat hij heeft ingebracht in het levensverzekeringscontract, met een grote flexibiliteit tot gevolg. Indien bepaalde wettelijke regels worden gerespecteerd, kan hij dit ‘testament bis’ bijvoorbeeld gebruiken om het deelvermogen toe te wijzen aan de personen van zijn keuze, zonder dat de andere erfgenamen hiervan op de hoogte dienen te worden gebracht, noch tijdens het leven van de verzekeringnemer, noch na diens overlijden. 

Kortom, door het samenspel van de aanduiding van de verschillende partijen binnen het levensverzekeringscontract kan dit zich ontpoppen tot een veelzijdig instrument inzake vermogensoverdracht. 

Een levensverzekering als flexibel investeringsvehikel

De flexibiliteit van het levensverzekeringscontract op het gebied van investeringen is gegarandeerd indien dit wordt opgezet als een Multisupport-polis van het type Tak 23, dat afgesloten kan worden met meerdere (collectieve, gepersonaliseerde of externe) fondsen, meerdere vermogensbeheerders en meerdere depotbanken. Aan de fondsen, vermogensbeheerders en/of depotbanken kunnen tijdens de levensduur van het contract andere worden toegevoegd en/of weer verwijderd worden. 

Ook de activa die kunnen worden aangehouden in het levensverzekeringscontact kunnen sterk verschillen. Zo onder meer bestaat de mogelijkheid om niet traditionele activa (zoals ‘private equity’) aan te houden in het levensverzekeringscontract, indien de verzekeraar hiervoor over de nodige knowhow beschikt. 

Ook belangrijk is de vraag of een performante online-rapporteringen wordt aangeboden om de prestaties van de investeringsportefeuille in het verzekeringscontract efficiënt te kunnen opvolgen.    

Een levensverzekering als vehikel voor het opzetten van een successieplanning

Beleggingsverzekeringen worden heel vaak ingeschakeld als hulpinstrument voor het doen respecteren van diverse voorwaarden, lasten en modaliteiten die gekoppeld worden aan al dan niet geregistreerde schenkingen. Hierbij is de aanvaardende begunstigingsclausule, waarbij de tegoeden in het verzekeringscontract worden geblokkeerd ten gunste van één of meerdere perso(o)n(en) die de begunstiging heeft (hebben) aanvaard, uiteraard een klassieker. 

Maar wist u dat het verzekeringscontract nog een hele reeks alternatieve, maar minder bekende structureringsmogelijkheden biedt die kunnen beantwoorden aan de specifieke noden en wensen van uw cliënt? Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een gedeeltelijke overdracht van rechten waarbij bepaalde rechten van het verzekeringscontract (al dan niet tijdelijk) worden overgedragen aan een andere persoon, die op die manier een bepaalde mate van controle kan uitoefenen over de tegoeden in het levensverzekeringscontract. 
De levensverzekering kan op die manier een heel grote flexibiliteit bieden op het gebied van successieplanning. 

Een levensverzekering als het perfecte antwoord op de eisen van uw internationaal mobiel cliënteel

Een heel belangrijk element van flexibiliteit van de levensverzekering is haar internationaal karakter dat onder meer tot uiting komt in de meeneembaarheid ervan. Concreet wil dit zeggen dat, indien de verzekeringnemer verhuist naar een andere woonststaat, de levensverzekering in talrijke landen de fiscale en juridische voordelen zal behouden. 

Op die manier is de levensverzekering het ideale investeringsvehikel voor uw internationaal mobiele cliënt, aangezien die de woonststaat zal kunnen wijzigen zonder dat dit grote administratieve formaliteiten voor de investeringsportefeuille in de levensverzekering met zich meebrengt. Indien dit gebeurt, dient de verzekeraar te worden verwittigd en zal deze, indien nodig, de vereiste aanpassingen uitvoeren aan het verzekeringscontract. 

Een levensverzekering als instrument ter vereenvoudiging van de complexe belastingaangifte 

In heel veel landen zorgt de levensverzekering voor een vereenvoudiging van de belastingaangifte. Zo bijvoorbeeld is een Belgische fiscaal resident die een levensverzekering afsluit, bij de instap een éénmalige premietaks van 2% verschuldigd, maar dient nadien geen roerende voorheffing, TOB of taks op de effectenrekeningen meer te worden betaald. Dit heeft een belangrijke impact op de flexibiliteit van de discretionaire vermogensbeheerder: in het kader van het beheer dient geen rekening te worden gehouden met fiscale overwegingen (zoals bijvoorbeeld het beperken van het aantal transacties om te vermijden dat te veel TOB dient te worden betaald). Dit kan dan weer leiden tot een performanter beheer van de portefeuille. 
Deze fiscale overwegingen kunnen ook gecombineerd worden met specifieke wensen van uw cliënt. Deze kan bijvoorbeeld een voorkeur hebben om zijn tegoeden onder te brengen in een structuur in zijn woonststaat (bijvoorbeeld een Belgisch fiscaal resident kan een Belgisch levensverzekeringscontract wensen), terwijl hij zijn vermogen evenwel wenst te laten beheren door een niet-Belgische vermogensbeheerder. 

Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering…   

Het thema flexibiliteit van de levensverzekeringsovereenkomst wordt o.i. op de meest accurate wijze samengevat door Paul Van Eesbeeck in diens in 2019 uitgegeven boek omtrent beleggingsverzekeringen. Hij schrijft meer bepaald: “Gelet op diens veelzijdigheid heeft de beleggingsverzekering iets weg van een Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering in de meest brede zin. Al moet er meteen ook aan toegevoegd worden dat de bediening van dit Zwitsers zakmes ook de precisie vergt van een Zwitsers horlogemaker”.   
Indien u dus op een optimale manier van dit flexibel ‘Zwitsers zakmes’ gebruik wenst te maken, is het erg belangrijk om de juiste ‘horlogemaker’ (lees: Verzekeraar) te kiezen. 

Besluit

Om de beoogde (heel) lange duurtijd van het verzekeringscontract met vertrouwen te kunnen starten, is het uiteraard essentieel dat beroep wordt gedaan op een betrouwbare partner, d.w.z. een verzekeraar waarvan u aanneemt dat deze uw cliënt gedurende de hele looptijd van dit contract ‘voor de lange termijn’ op een optimale manier zal bijstaan en begeleiden.

Dit leidt onvermijdelijk tot het besluit dat u zich bij de keuze van verzekeraar dient te laten leiden door overwegingen zoals: 

  • Is de verzekeraar in staat om het samenspel tussen de verschillende partijen die bij de levensverzekering zijn betrokken ten volle uit te spelen?; 
  • Is de verzekeraar een aanspreekpunt teneinde ten volle op de wensen van uw cliënt te kunnen ingaan ?; Bestaat de mogelijkheid om een breed gamma aan deposito banken en vermogensbeheerders in het verzekeringscontract aan te bieden ?; Beschikt de verzekeraar over experten die voldoende kennis hebben van niet traditional activa (zoals onder meer Private Equity)?; Biedt de verzekeraar een performante online rapportering aan ?;
  • Beschikt de verzekeraar over de  knowhow en wenst hij mee na te denken over flexibele oplossingen in het kader van successieplanning en andere burgerrechtelijke aspecten ?; 
  • Is de verzekeraar internationaal georiënteerd en biedt hij oplossingen in verschillende landen aan om aan de internationale mobiliteit van uw cliënt te kunnen voldoen  ?;  
  • Biedt de verzekeraar oplossingen om in te spelen op de wens van de cliënt om de complexe belastingaangifte te vereenvoudigen?;

Gewapend door zijn implementatie in 20 internationale markten et door 25 jaar ervaring inzake vermogensstructurering en successieplanning gebaseerd op de levensverzekering met toegewezen fonds, is Lombard International Assurance de ideale partner om te beantwoorden aan de complexe eisen van uw cliënten en om u aldus te begeleiden in uw advies. 


Nicolaas Vancrombrugge
Senior Wealth Planner