Privacyverklaring

Bij Lombard International Assurance S.A. nemen wij de bescherming van persoonsgegevens ernstig en zetten wij ons in voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en privacy van de aan ons toevertrouwde informatie.  

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., met maatschappelijke zetel te 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en geregistreerd bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B37604. 

Bij Lombard International Assurance S.A. verzamelen wij dergelijke Persoonsgegevens hoofdzakelijk door deze rechtstreeks op te vragen bij de personen van wie wij de Persoonsgegevens verwerken.  We zijn ook verplicht om deze persoonsgegevens indirect te verzamelen wanneer ze betrekking hebben op personen die geen directe band met ons hebben, bijvoorbeeld begunstigden van een contract of wettelijke vertegenwoordigers. Tot slot, kunnen in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens afkomstig zijn uit andere bronnen, voornamelijk in het geval van onderzoek tegen het witwassen van geld.
  
Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd en die op papier, elektronisch of op een andere manier kan worden bewaard. 

In deze Privacyverklaring wordt het volgende uiteengezet:

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of actualiseren. U kunt zien wanneer wij onze Privacyverklaring voor het laatst hebben bijgewerkt door de datum van actualisering hieronder op te zoeken.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van onze cliënten en andere personen die belangstelling hebben voor onze producten, onze leveranciers, dienstverleners en professionele partners (bijv. tussenpersonen, banken en beleggingsbeheerders), en prospecten.

Terug naar boven

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Lombard International Assurance S.A. kan uw persoonsgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende categorieën gegevens: identificatiegegevens, contactgegevens, medische en gezondheidsgegevens, professionele gegevens, financiële en fiscale informatie, gezondheidsinformatie, AML- (antiwitwassen van geld) en CTF- (de financiering van contraterrorisme) gerelateerde gegevens, stemopnames, gegevens van computerapparatuur zoals IP-adres en inloggegevens) verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarvan u een partij bent (bv. verzekeringspolis, dienstverleningsovereenkomst);
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bv. openbaarmaking aan overheidsinstellingen of toezichthouders, AML/CTF-controles);
  • De verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van Lombard International Assurance S.A.  te behartigen (bv. de opname van telefoongesprekken om de aansprakelijkheid van Lombard International Assurance S.A.  te beperken bij het verduidelijken van instructies via de telefoon).
  • De verwerking is nodig om te reageren op uw verzoek (verzoeken) die u via ons contactformulier op de website, per e-mail of op een andere manier hebt ingediend.  

Wij kunnen uw schriftelijke toestemming vragen alvorens uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doeleinde dan de hierboven genoemde, of voor de verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens (of "gevoelige gegevens") zoals gegevens met betrekking tot de gezondheid. Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor direct-marketingdoeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Indien u op enig moment besluit geen commerciële of promotionele informatie van ons te willen ontvangen, kunt u zich zonder opgaaf van redenen afmelden voor eventuele direct-marketingcampagnes en u verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden door een e-mail te sturen ter attentie van onze Marketing en Communicatie departementen op het volgende e-mailadres: communications@lombardinternational.com.

Haut de page

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gedurende uiteenlopende termijnen worden bewaard, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de categorie van persoonsgegevens, maar zij zullen altijd worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

Terug naar boven

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

1.1    Toegang tot uw persoonsgegevens door onze werknemers

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar op een "need to know" basis binnen Lombard International Assurance S.A., en zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van de relevante interne departementen, voor zover dat nodig is om hun respectieve taken en verantwoordelijkheden te vervullen. Onze medewerkers verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid en onze procedures om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. 

1.2    Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om hun producten of diensten te verstrekken of te leveren aan Lombard International Assurance S.A. Deze derden kunnen andere groepsvennootschappen, banken, verzekeringsmaatschappijen, headhunters/wervingsbureaus, IT-leveranciers, dienstverleners, financiële, fiscale of juridische adviseurs, accountants, IT-forensische experts, of diverse partners. We zullen uw persoonsgegevens mogelijks ook delen met financiële, overheids-, fiscale, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteiten, aan wie wij deze gegevens op hun verzoek moeten verstrekken, of om te voldoen aan een verordening van een bevoegde autoriteit.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een geadresseerde in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zal Lombard International Assurance S.A. uw persoonsgegevens doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wetgeving (waaronder de Luxemburgse wet op het beroepsgeheim), alsmede op basis van passende en geschikte waarborgen, zoals EU modelcontractbepalingen met deze derden. 

1.3    Subverwerking van uw Persoonsgegevens

Lombard International Assurance S.A. kan gebruik maken van externe dienstverleners (gegevensverwerkers) om uw persoonsgegevens namens haar te verwerken. Lombard International Assurance S.A. zal uitsluitend gebruik maken van verwerkers die voldoende garanties bieden voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van uw privacy waarborgt. Als verwerkingsverantwoordelijke ziet Lombard International Assurance S.A. erop toe dat de verwerkers onder haar gezag handelen en persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractueel vastgelegde diensten.

Terug naar boven


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw privacy ligt ons na aan het hart.

Lombard International Assurance S.A. heeft passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, beschadiging, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking.  

Lombard International Assurance S.A. is ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Terug naar boven


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt uw recht uitoefenen om toegang te vragen tot of correctie en, in voorkomend geval, wissing van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor zover toegestaan door de wet, of om bezwaar te maken tegen verwerking, of beperking van verwerking, alsmede uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend verzoekformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te sturen ter attentie van onze Functionaris voor Gegevensbescherming (wiens gegevens hieronder staan vermeld).

Haut de page

Met wie kunt u contact opnemen?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens of zich zorgen maakt over de manier waarop Lombard International Assurance S.A. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op data.privacy@lombardinternational.com of per post op het adres van het bedrijf.

Meer informatie over de privacywetgeving is te vinden op de website van de Luxemburgse Gegevensbeschermingsautoriteit (CNPD) op www.cnpd.public.lu.

Wij streven ernaar om samen met u een eerlijke oplossing te vinden voor elk privacyprobleem. Indien u echter van mening bent dat wij de toepasselijke privacyregels niet naleven, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse toezichthouder, de Commission Nationale de la Protection des Données, middels het formulier dat u op de website terugvindt https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html ; of via een andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.


Laatste update: 30 juni 2021

Terug naar boven