Elektronische handtekeningproces

Het elektronische handtekeningproces van Lombard International Assurance S.A. voldoet aan de bepalingen van de Europese Verordening nr. 910/2014/EU betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de Europese interne markt (de "eIDAS"-verordening). Zij voldoet aan de eisen van artikel 26 van de eIDAS-verordening en wordt gekwalificeerd als een "geavanceerde elektronische handtekening".

Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan de technische vereisten om de ondertekenaar te identificeren en associeert de handtekening op ondubbelzinnige wijze met de ondertekenaar. Bovendien zorgt het proces ervoor dat de elektronische handtekening enkel en alleen kan worden gebruikt onder de controle van de ondertekenaar en dat alle latere wijzigingen van de aan de handtekening verbonden gegevens kunnen worden opgespoord. Het gebruik van de geavanceerde elektronische handtekening stelt Lombard International Assurance S.A. dus in staat de betrouwbaarheid van uw elektronische handtekening te garanderen telkens wanneer u deze gebruikt om uw toestemming te geven of uw instructies te bevestigen.

Uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lombard International Assurance S.A. als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U hebt het recht uw toestemming voor het gebruik van het elektronische handtekeningproces te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de conformiteit van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt onze privacyverklaring raadplegen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lombard International Assurance SA kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dataprivacy@lombardinternational.com en/of per post aan Lombard International Assurance SA, 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.