In deze reeks met de naam WealthLab, stellen we een aantal concrete casestudy’s voor over bijzondere vormen van successieplanning met levensverzekeringscontracten die een antwoord bieden op specifieke wensen van welgestelde cliënten.

Het opzetten van een successieplanning via een levensverzekeringscontract doet ons spontaan denken aan een aantal klassieke, eerder voor de hand liggende planningsmethoden, zoals het aanwijzen van specifieke begunstigden in de begunstigingsclausule van het verzekeringscontract.

Het creatief omgaan met de juridische constellatie van het levensverzekeringscontract, binnen het bestaande wettelijk kader, kan evenwel leiden tot een aantal oplossingen die toelaten om in te spelen op erg specifieke noden of wensen van de cliënt inzake successieplanning. Het betreft planningstechnieken die vaak tailormade en niet voor de hand liggend zijn. Dit vereist wel dat de verzekeringsmaatschappij bereid is om proactief mee te werken om dit soort planningen op te zetten.

In het kader van deze reeks zullen we enkele voorbeelden bespreken van dergelijke successieplanningstechnieken, die hoewel ze doeltreffend zijn, erg complex kunnen.

Aflevering 2: Het moduleren van de ‘aanvaardende’ begunstigingsclausule

We veronderstellen dat de ouders een vermogen wensen te schenken aan hun kinderen en hen daarbij geen volledig vrije beschikking wensen te geven over dit kapitaal, maar hen wel wensen te leren om er doordacht mee om te springen. Dit idee wensen zij in de praktijk om te zetten door de kinderen toe te laten om jaarlijks, en dit zonder telkens hun toestemming te moeten vragen, maximum 5% van het geschonken kapitaal te gebruiken.
 
Op het eerste zicht lijkt deze wens het opzetten van een complexe structuur te vereisen… Of toch niet?
 
Indien de begunstigde van het verzekeringscontract de begunstigingsclausule heeft aanvaard dan worden de tegoeden in het verzekeringscontract beschouwd als vergrendeld. M.a.w. vanaf dat moment zal de verzekeringnemer zijn rechten als verzekeringnemer niet meer kunnen uitoefenen zonder het akkoord van de aanvaardende begunstigde. Dit geldt zelfs indien de aanvaardende begunstigde van het contract niet de hoofdbegunstigde van het contract is maar slechts een subsidiaire begunstigde, bijvoorbeeld in tweede of derde rang.
 
De meest klassieke vorm voor het aanwenden van een clausule van aanvaardende begunstiging in het kader van een successieplanning vinden we uiteraard in de sfeer van de blokkering van levensverzekeringen ter garantie van bepaalde aan de schenking verbonden voorwaarden en lasten (zoals bijvoorbeeld een conventioneel beding van terugkeer in geval van vooroverlijden, een last tot het uitkeren van een jaarlijkse rente, enz.).  
 
De vraag stelt zich hoe ver men kan gaan in de aanvaarding van de begunstiging. Kunnen de contractspartijen (de verzekeringnemer, de aanvaardende begunstigde en de verzekeringsmaatschappij) hieraan voorwaarden koppelen? In beginsel wel, want op het aanvaarden van de begunstiging van een verzekeringscontract is de contractvrijheid tussen de partijen van toepassing.
 
De originele, tailormade successieplanning die in ons voorbeeld door middel van het verzekeringscontract kan worden opgezet, bestaat er dan in om de kinderen een verzekeringspolis te laten afsluiten met het geschonken kapitaal, waarvan de ouders de begunstiging aanvaarden.
 
Vervolgens kunnen in het door de partijen te ondertekenen bijvoegsel bij het verzekeringscontract dat de aanvaarding van de begunstiging organiseert, de tussen partijen overeengekomen modaliteiten worden geïntegreerd. In het bijvoegsel in het voorbeeld wordt dan bepaald dat de verzekeringnemers (= de kinderen) hun rechten enkel kunnen uitoefenen mits voorafgaandelijke toestemming van de aanvaardende begunstigden (= de ouders), behoudens indien de jaarlijkse afkopen uit het verzekeringscontract 5% van de totale waarde van het verzekeringscontract niet te boven gaan.  
 
Wat men hiervan dient te onthouden…
 
Indien u geconfronteerd wordt met erg specifieke wensen van uw cliënt inzake successieplanning, kan een verzekeringscontract dus in vele gevallen een perfecte oplossing zijn om een originele en tailormade successieplanning voor uw cliënt uit te werken.
 
Dit veronderstelt evenwel dat uw cliënt wordt bijgestaan door juridische en fiscale raadgevers die bereid zijn om mee te denken om zo een creatieve, maar complexe oplossing uit te werken. Tevens dient beroep te worden gedaan op een verzekeringsmaatschappij die over de nodige knowhow beschikt om die oplossing op een correcte manier te kunnen implementeren.
 
Gewapend door zijn implementatie in 20 internationale markten en door 30 jaar ervaring inzake vermogensstructurering en successieplanning gebaseerd op de levensverzekering met toegewezen fonds, is Lombard International Assurance de ideale partner om te beantwoorden aan de specifieke eisen van uw cliënten en om u aldus te begeleiden in uw advies.

 
Didier Debroux - Branch Manager Belgium  
Nicolaas Vancrombrugge
Senior Wealth Planner Belgium
Lombard International Assurance