In deze reeks met de naam WealthLab, stellen we een aantal concrete casestudy’s voor over bijzondere vormen van successieplanning met levensverzekeringscontracten die een antwoord bieden op specifieke wensen van welgestelde cliënten.

Het opzetten van een successieplanning via een levensverzekeringscontract doet ons spontaan denken aan een aantal klassieke, eerder voor de hand liggende planningsmethoden, zoals het aanwijzen van specifieke begunstigden in de begunstigingsclausule van het verzekeringscontract.

Het creatief omgaan met de juridische constellatie van het levensverzekeringscontract, binnen het bestaande wettelijk kader, kan evenwel leiden tot een aantal oplossingen die toelaten om in te spelen op erg specifieke noden of wensen van de cliënt inzake successieplanning. Het betreft planningstechnieken die vaak tailormade en niet voor de hand liggend zijn. Dit vereist wel dat de verzekeringsmaatschappij bereid is om proactief mee te werken om dit soort planningen op te zetten.

In het kader van deze reeks zullen we enkele voorbeelden bespreken van dergelijke successieplanningstechnieken, die hoewel ze doeltreffend zijn, erg complex kunnen zijn. Misschien werd u reeds met zulke situaties geconfronteerd of zal dat in de toekomst gebeuren.

Aflevering 3: Overdracht van de rechten via de post-mortem clausule

Ons derde voorbeeld is een situatie waarin grootvader gelden wenst voor te behouden voor zijn 2 minderjarige kleinkinderen. Grootvader verwacht niet zo lang meer te leven en hij wenst dat zijn dochter, de moeder van de kleinkinderen, na zijn overlijden, op basis van met haar overeengekomen voorwaarden, controleert wanneer de uitkering aan de kleinkinderen van de gereserveerde gelden effectief zal gebeuren.
   
Op het eerste zicht lijkt het onmogelijk dat grootvader de uitkering van de gelden kan moduleren over zijn dood heen… Of toch wel?
 
De post-mortem clausule die in een verzekeringscontract kan worden voorzien is eveneens een gehele (of gedeeltelijke) overdracht van rechten die voortvloeien uit het levensverzekeringscontract. In tegenstelling tot de overdracht van rechten die hiervoor in punt 1 werd besproken, zal de post-mortem overdracht van rechten evenwel slechts uitwerking hebben na het overlijden van de verzekeringnemer. De rechten van het verzekeringscontract worden in beginsel immers niet vererfd (tenzij de nalatenschap van de verzekeringnemer de enige begunstigde is) en de tegoeden in het verzekeringscontract worden pas aan de begunstigde(n) uitgekeerd na het overlijden van de laatste verzekerde. 
 
De overdracht van rechten post-mortem wordt dan ook een bijzonder nuttig instrument in verzekeringsconfiguraties waarin (1) de verzekeringnemer en de verzekerde verschillende personen zijn; of (2) wanneer de verzekeringnemer niet het enige verzekerde leven is en het verzekeringscontract dus slechts eindigt bij het overlijden van de laatste verzekerde. Bovendien is het ook mogelijk om voorwaarden te koppelen aan de post-mortem, bijvoorbeeld een beperkte en/of een tijdelijke overdracht van de verzekeringsrechten.  
 
De originele, tailormade successieplanning die in ons voorbeeld door middel van het verzekeringscontract kan worden opgezet, bestaat er dan in dat grootvader een verzekeringscontract afsluit, waarbij hijzelf en zijn dochter verzekerd leven zijn van de verzekeringspolis. De kleinkinderen worden begunstigden van het verzekeringscontract. Tevens wordt bij het afsluiten van de verzekeringspolis een post-mortem voorzien op basis waarvan de rechten van de verzekeringnemer (geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk) aan de dochter worden overgedragen bij het overlijden van grootvader. Op die manier zal de dochter, na het overlijden van de grootvader, deze rechten kunnen uitoefenen en het kapitaal in de verzekering zal aan de kleinkinderen worden uitgekeerd, in overeenstemming met hetgeen door grootvader werd bepaald voor diens overlijden.[1]  
 
Wat men hiervan dient te onthouden…
 
Indien u geconfronteerd wordt met erg specifieke wensen van uw cliënt inzake successieplanning, kan een verzekeringscontract dus in vele gevallen een perfecte oplossing zijn om een originele en tailormade successieplanning voor uw cliënt uit te werken.
 
Dit veronderstelt evenwel dat uw cliënt wordt bijgestaan door juridische en fiscale raadgevers die bereid zijn om mee te denken om zo een creatieve, maar complexe oplossing uit te werken. Tevens dient beroep te worden gedaan op een verzekeringsmaatschappij die over de nodige knowhow beschikt om die oplossing op een correcte manier te kunnen implementeren.
 
Gewapend door zijn implementatie in 20 internationale markten en door 30 jaar ervaring inzake vermogensstructurering en successieplanning gebaseerd op de levensverzekering met toegewezen fonds, is Lombard International Assurance de ideale partner om te beantwoorden aan de specifieke eisen van uw cliënten en om u aldus te begeleiden in uw advies.

Didier Debroux - Branch Manager Belgium  
Nicolaas Vancrombrugge
Senior Wealth Planner Belgium
Lombard International Assurance

 
 
[1] Voor de volledigheid merken we op dat zal dienen te worden onderzocht of al dan niet erfbelasting zal moeten worden betaald door de dochter bij het overlijden van grootvader. Het antwoord op deze vraag zal onder meer afhankelijk zijn van de situatie (de aard van de rechten die worden overgedragen aan de dochter) en van de Regio in België waarin de overleden verzekeringnemer zijn woonplaats heeft.