Dit artikel was initieel gepubliceerd op Paperjam. Lees het artikel in zijn oorspronkelijke versie hier.
 

“Europa blijft een voortrekker inzake duurzame financiën, en de sector van de Vermogensverzekeringen sluit zich daarbij aan.”

Erfenis. Duurzaamheid. Stabiliteit. Dit zijn de belangrijkste resultaten, niet alleen voor ESG-oplossingen, maar ook voor de steeds populairder wordende Vermogensverzekeringen, die ook bekend staan als unit-linked beleggingsverzekeringen in Europa of wereldwijd als Private Placement Life Insurance (PPLI). Dat verklaart allicht waarom we zien dat vermogende families en hun adviseurs over de hele wereld vertrouwen op Vermogenszekeringsoplossingen als ze duurzaamheidscriteria willen opnemen in hun beleggingsportefeuille.
 
Het ESG-luik van vermogensbeheer heeft de afgelopen tien jaar stilaan vaste vorm gekregen, maar financiële professionals zullen toegeven dat dit fenomeen recenter een versnelling hoger is geschakeld.   Uit een jaarlijks onderzoek van Barclays Private Bank, Campden Wealth en Global Impact Solutions blijkt immers dat 86% van de vermogende particulieren, family offices en stichtingen over de hele wereld meent dat hun kapitaal van essentieel belang zal zijn om klimaatverandering aan te pakken, omdat de overheid niet voldoende onderneemt[1].
 
Dat kan in verschillende vormen tot uiting komen. Een groep van negen filantropische stichtingen heeft onlangs naar verluidt het grootste bedrag ooit aan natuurbehoud geschonken. Ze hebben immers 5 miljard dollar toegezegd om de bescherming van 30% van het land- en zeeoppervlak te financieren tegen het einde van het decennium via de "Protecting our Planet"-uitdaging. Maar die houding wordt ook weerspiegeld in de beleggingsstrategie en -beslissingen van vermogende particulieren. Het aandeel van impactbeleggingen in portefeuilles bereikte dit jaar immers 41%, tegenover 36% in 2020 en 20% in 2019. Bovendien belegt 18% van de respondenten van de bovengenoemde enquête nu voornamelijk in het impactsegment, tegenover 13% in 2019.
 
Het is duidelijk dat "ESG-beleggingen nu op grote schaal worden toegepast door traditionele beleggers in het private vermogensbeheer en bij family offices". Cruciaal is dat de oplossingen waarin vermogende particulieren hun activa willen onderbrengen, aanpasbaar en flexibel genoeg zijn voor deze vermogensverschuiving. Daarom blijven Vermogensverzekeringen hoog op de agenda staan.

 

Europa trekt de kar voor wat regelgeving betreft

Europa blijft een voortrekker inzake duurzame financiën, en de sector van de Vermogensverzekeringen sluit zich daarbij aan. Het actieplan van de EU-Commissie voor duurzame financiën omvat een matrix met initiatieven om een nieuw wettelijk kader vast te stellen in de EU rond duurzaamheid, en het wordt door velen in de wereld als een gouden standaard beschouwd.
 
Het actieplan waartoe de Europese Commissie zich heeft verbonden, wil zoveel mogelijk kapitaal laten vloeien naar de duurzame economie. Dat gebeurt door duurzaamheid te integreren in risicobeheer en door transparantie en langetermijndenken te bevorderen. De verwezenlijking van die ambitieuze plannen is echter een complex proces, dat afhankelijk is van een aantal belangrijke regelgevende instrumenten: de verordening inzake informatieverstrekking over duurzame financiering (SFDR), de technische reguleringsnormen (RTS), de Europese taxonomie en de verzekeringsdistributierichtlijn (IDD). Maar elk van die tools speelt een fundamentele rol, omdat de sector van de Vermogensverzekeringen hierdoor de geprefereerde toegangspoort wordt voor impactbeleggingen.

Vermogensverzekeringen als toegangspoort

Vermogensverzekeringen situeren zich in het hart van de Europese financiële sector. Ze zijn de toegangspoort die steeds meer vermogende particulieren en hun adviseurs gebruiken om hun ESG-beleggingsstrategie in de praktijk te brengen.
 
Hoewel ze vastbesloten zijn om een grotere ecologische stempel te drukken, hebben mensen aan de bovenkant van het vermogensspectrum een aantal structurele vereisten die niet veranderd zijn. Hun levensstijl is complex en de oplossingen die zij gebruiken moeten kunnen worden afgestemd op hun unieke situatie. Het is essentieel dat de sector van de Vermogensverzekeringen de doelstelling van de Europese Commissie inzake duurzame financiën heeft omarmd en zijn aanbod voortdurend verder heeft ontwikkeld. Zo kan hij ervoor zorgen dat dit de meest geschikte tool blijft waarmee vermogende particulieren en hun adviseurs hun niet-financiële doelstellingen en verzuchtingen kunnen realiseren in het kader van hun financiële planning.
 
De SFDR bevat, samen met de technische reguleringsnorm (RTS) die de EU-Commissie nog moet goedkeuren, de specifieke precontractuele bepalingen die aan cliënten moet worden verstrekt, alsmede de inhoud van de periodieke reportings die gedurende de gehele looptijd van hun verzekeringsovereenkomst aan verzekeringnemers moeten worden bezorgd. Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op financiële producten (met inbegrip van verzekeringsproducten op basis van beleggingen) die worden uitgegeven door financiële-marktdeelnemers (bv. verzekeringsmaatschappijen) en worden gedistribueerd door financieel adviseurs (bv. verzekeringstussenpersonen of verzekeringsmaatschappijen in geval van rechtstreekse distributie).
 
De SFDR deelt duurzame producten in twee categorieën in, met name Artikel 8 en 9. Voor de eerste categorie gaat het om zogeheten 'lichtgroene' financiële producten die ecologische of sociale kenmerken vertonen, maar geen duurzame beleggingsdoelstelling nastreven. Dat kan het geval zijn als het product niet rechtstreeks of slechts gedeeltelijk belegt in duurzame beleggingen. De laatste categorie, ook wel 'donkergroene' financiële producten genoemd, streven wél een duurzame beleggingsdoelstelling na. Dat betekent dat het vehikel investeert in een economische activiteit die bijdraagt tot een ecologische of sociale doelstelling en dat de onderneming waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken volgt.  
 
In de door de Europese toezichthouder gepubliceerde RTS ter uitvoering van de SFDR worden momenteel de regels vastgesteld die onder meer van toepassing zijn op de zogeheten MOP of Multi-option producten. Hierdoor zouden vermogensverzekeraars op beleggingen gebaseerde verzekeringsoplossingen kunnen aanbieden die onder meer duurzame beleggingsopties omvatten die onder artikel 8 – lichtgroen – en artikel 9 – donkergroen – vallen. Zo kunnen efficiënte, gediversifieerde en duurzame beleggingsportefeuilles worden samengesteld die de juiste verhouding ESG-integratie in zich dragen.
 
De Europese taxonomie, die in 2022 in werking treedt, voorziet in een classificatiesysteem, een gemeenschappelijke taal om aan te geven in welke mate economische activiteiten als milieuvriendelijk kunnen worden beschouwd. Dit is een van de verst gevorderde activiteiten om een gemeenschappelijke taal rond duurzaamheid te creëren. Over de hele wereld zijn er verschillende taxonomieën opgericht, maar de integratie ervan wordt nog steeds in vraag gesteld.  China en Japan hebben bijvoorbeeld al hun eigen taxonomie over duurzaamheid gedefinieerd. Andere landen, zoals Canada en Indonesië, zijn ook een taxonomie aan het ontwikkelen.  Ook de Verenigde Staten hebben onlangs een consensus bereikt over de definitie van een eigen taxonomie.
 
De uitvoeringsverordening IDD is ook gewijzigd, zodat elke aanbieder en distributeur van op beleggingen gebaseerde verzekeringsproducten verplicht is om de duurzaamheidsvoorkeuren van hun cliënten te verzamelen en te verwerken. Deze wijzigingen treden in werking in augustus 2022 en zullen de manier veranderen waarop verzekeringsproducten zullen worden gedistribueerd. Een geschiktheidsbeoordeling met betrekking tot de ESG-voorkeuren van cliënten zal daarbij verplicht worden.  

Conclusie

De grondgedachte achter de ESG-pijlers is om duurzamere beleggingsportefeuilles samen te stellen, die rekening houden met een lange termijn beleggingshorizon die zich uitstrekt over meerdere generaties. Een levensverzekeringsproduct is nu eenmaal per definitie een duurzame oplossing, gelet op zijn doelstellingen en eigenschappen.
 
Het streven om een vermogen te beschermen, in stand te houden en door te geven aan de volgende generaties is waar beide elkaar vinden. Hierdoor zal men veel vooruitgang kunnen boeken om mensen bewuster te maken en om van de duurzame financiële sector een succes te maken. Bloomberg Intelligence voorspelt dat wereldwijde ESG-activa tegen 2025 meer dan 53 biljoen dollar zullen bedragen, wat meer dan één derde is van het verwachte totale beheerde vermogen van 140,5 biljoen dollar[2]. Maar naarmate de regelgeving zich verder ontwikkelt en de verwachtingspatronen veranderen, moeten beleggingsproducten dat weerspiegelen. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om het potentieel van duurzaam beleggen te helpen benutten. Hoewel er ongetwijfeld enorme vooruitgang is geboekt, moet er nog veel gebeuren als we allemaal ons steentje willen bijdragen om de klimaatcrisis aan te pakken. Als vermogende particulieren hun vermogen maximale impact willen laten creëren, zullen Vermogensverzekeringsoplossingen daarin een cruciale rol spelen.

Maria Cristina Boscolo Berto - Director, Regional Head of Wealth

Maria Cristina Boscolo Berto
Director, Regional Head of Wealth
Structuring Solutions
Lombard International Assurance
Filippo Mancini - Wealth Planner

Filippo Mancini
Wealth Planner
Lombard International Assurance